miljø- og geoteknikk

Før søknad om tillatelse til tiltak leveres til kommunen
Før man leverer søknad om tillatelse til tiltak som gjelder både rivning og bygging, er det noen vesentlige krav som må oppfylles. Geotekniske grunnundersøkelser må være utført og en geoteknisk rapportert må være utarbeidet. I tilfeller hvor det er mistanke om forurensninger i grunnen skal det utføres miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksplan for forurenset grunn skal være utarbeidet.
Geoteknisk rapport og tiltaksplan må være godkjent av kommunen før igangsettingstillatelse kan gis.

 

Miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksplan for forurenset grunn
YM Consult utfører miljøtekniske grunnundersøkelser og prosjektering (PRO), samt utarbeidelse av tiltaksplan for forurenset grunn for små og store prosjekter.
Ved eventuelle påviste forurensninger i grunnen er det mest økonomisk å skille og avgrense sterkt forurensede masser fra lavt forurensede masser, samt rene masser og omvendt. For å ivareta krav fra myndighetene og kundens behov utfører vi også oppstartsmøte i forbindelse med gravearbeider og opprydding av forurenset grunn, risikovurdering, prøvetaking og tilsyn.
Ved ferdigstilling av prosjektet utarbeides det en sluttrapport for gravearbeidene som også registreres i Miljødirektoratets grunndatabase.

 

Geologiske grunnundersøkelser og rapport
Med geologiske grunnundersøkelser kartlegges jordgrunnen på en effektiv måte med tanke på stabilitet, bæreevne, forurensninger og bevegelser av grunnvann.
YM Consult tilbyr, i samarbeid med sine samarbeidspartnere, tjenester innen geoteknikk og geologiske grunnundersøkelser med rapport.

kontakt oss