Høvik Verk skole

Prosjektdetaljer

  • Navn: Høvik Verk skole
  • Adresse: Fjordveien 76, Høvik
  • Oppdragsgiver: Agaia AS

Høvik Verk skole

Prosjektbeskrivelse

Skolen skulle etablere nye lekeplasser og oppgradere eksisterende uteområder. I den forbindelse ble YM Consult engasjert av Agaia AS (tidl. Steen & Lund) for en forundersøkelse av arealene. Under forundersøkelsen ble det registrert industriavfall og søppeldeponi som utløste et behov for miljøteknisk grunnundersøkelse. Hele tomten er på 20882 m2 med berørt areal på 3000 m2 og det ble tatt over 100 prøver fra tiltaksområdet som ble sendt til akkreditert laboratorium for analyse. Det ble påvist forurensede masser i tilstandsklasse 2, 3, 4 og 5 i tillegg til cyanidholdige masser. Det ble utarbeidet en tiltaksplan med risikovurdering for håndtering av gravemassene. Formålet var å påse at gravetiltaket ikke medførte spredning av forurensninger i tiltaksområdet under anleggsfasen, transport og ved deponering, ikke minst at skolens utearealer etableres på rene masser uten helse- og miljøfarlige stoffer.

Prosjektdetaljer

  • Navn: Høvik Verk skole
  • Adresse: Fjordveien 76, Høvik
  • Oppdragsgiver: Agaia AS