Tilstandsrapport for industriområder iht. M-630

Krav om tilstandsrapport følger av EUs industriutslippsdirektiv og er innført i forurensningsforskriften §§36-21 og 36-22. Rapporten skal utarbeides for alle virksomheter som er omfattet av direktivet og som kan utløse ny forurensning eller spredning av forurensning med farlige stoffer i jord og grunnvann.

YM Consult utfører miljøvurderinger og tilstandsrapporter for industriområder omfattet av industriutslippsdirektivet.

Industriutslippsdirektivet, også kjent som IED (Industrial Emissions Directive) har som mål å regulere utslipp fra industrianlegg for å redusere forurensning og beskytte miljøet og menneskers helse. Direktivet erstattet flere tidligere direktiver og har som mål å skape en helhetlig tilnærming til regulering av industriutslipp. IED gjennomføres i Norge ved å stille krav i tillatelser til de som er omfattet og gjennom forskrift.

EU-direktivet er implementert i den norske avfallsforskriften kapittel 10 om forbrenning av avfall og forurensningsforskriften kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven gjennom EØS-avtalen.

Noen viktige elementer i Industriutslippsdirektivet inkluderer:

Integrert tillatelse: Det innebærer at industrianlegg som potensielt kan forårsake betydelige forurensninger, må søke om en integrert tillatelse som dekker ulike typer utslipp (luft, vann, avfall osv.).

Beste tilgjengelige teknikker (BAT): Anleggene må bruke de beste tilgjengelige teknikkene for å begrense sine utslipp. Dette innebærer å bruke de mest effektive teknologiene og metodene for å redusere forurensning.

Miljøkvalitetsstandarder (MKS): Anleggene må overholde spesifikke grenseverdier for utslipp som er fastsatt av direktivet for ulike typer forurensninger.

Rapportering: Anleggene må rapportere sine utslipp og gjennomføre miljøvurderinger.

Tilstandsrapport for industriområder M-630

Krav om tilstandsrapport følger av EUs industriutslippsdirektiv og er innført i forurensningsforskriften §§ 36-21 og 36-22. Rapporten skal utarbeides for alle virksomheter som er omfattet av direktivet og som kan utløse ny forurensning eller spredning av forurensning med farlige stoffer i grunn og grunnvann.