Miljøkartlegging av bygg

YM Consult utfører miljøkartlegging og prøvetaking av eksisterende bygningmasse for prosjektering og utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelse for alle tiltak. Vi bistår også våre kunder med andre miljørelaterte saker som avfallsplaner og sluttrapport, rådgivning innen gjenbruk og ombruk av bygningsmaterialer,  deklarering av farlig avfall, samt BREEAM-NOR dokumentasjon.

I henhold til kravene i TEK17 §9-7, skal alle tiltak i eksisterende byggverk kartlegges for å avdekke helse- og miljøskadelig avfall. Videre er det krav om at det skal utarbeides en egen miljøsaneringsapport for alle tiltak nevnt i §9-6 første ledd, bokstav b til d.

§ 9-6 (1):

  • b) vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygningen dersom tiltaket omfatter mer enn 100 m2 BRA av bygningen
  • c) riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 BRA
  • d) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygg- og rivningsavfall.

Arbeidsprosessen vår

Ved anmodning om tilbud vil det bli utført en historisk undersøkelse av tiltaket og det vil i de fleste tilfeller være nødvendig med tilbudsbefaring. Basert på forundersøkelsen vil det bli utarbeidet et tilbud og ved skriftlig aksept kan arbeidene i trinn 2 igangsettes.

Før gjennomføring av miljøkartlegging utføres det gransking av historikk, dokumenter og tegninger av tiltaket. Dette for å finne ut hvor helse- og miljøfarlige stoffer og forurensninger kan befinner seg. Ved mistanke vil det ofte bli tatt prøver som blir sendt til et akkreditert lab for analyse. Resultatet fra kartleggingen blir sammenfattet i en rapport som må sendes til kommunen for godkjenning før tiltakshaver kan rive og sanere.

I mange prosjekter kan det være behov for oppfølging under sanering og bistand med sluttrapportering. I tillegg bistår vi tiltakshaver med ansvarsrett og nødvendig sluttdokumentasjon for søknad om ferdigstillelse til kommunen.