Opprydning av forurenset grunn

Vi utfører opprydding av forurenset grunn på bakgrunn av miljøteknisk grunnundersøkelse og godkjent tiltaksplan fra forurensningsmyndighet.

I forbindelse med en bygge- og gravesak eller en oppryddingssak, kan det oppstå ulike typer gravemasser, eksempelvis

  • forurensede jordmasser som overskrider områdets akseptkriterie/tilstandsklasse
  • forurensede jordmasser under akseptkriterie/tilstandsklasse for området
  • jord og stein som ikke er forurenset

Det er viktig at disse massene sorteres ut og ikke blandes på grunn av risiko for krysskontaminering og spredning, og ikke minst fordi massetypene har forskjellig pris ved levering til avfallsmottak.

Ved endte opprydningsarbeider skal det utarbeides en sluttrapport som beskriver hvordan tiltaksplanen er fulgt opp, gjenbruk av gravemasser, håndtering av anleggsvann, avvik ift. tiltaksplan og hvor gravemassen er levert til og forurensningssituasjonen på tiltaksområdet etter at arbeidene er avsluttet.

Kontakt oss i dag om du har behov for håndtering av forurenset grunn.