Miljøtekniske grunnundersøkelser

Før søknad om igangsettelse av tiltak leveres til kommunen

Før man leverer søknad om igangsettelse av tiltak enten det gjelder rivning eller bygging, er det noen vesentlige krav som må oppfylles. Undersøkelse av natur- og miljøforhold skal gjennomføres av tiltakshaver i forkant av søknad, jf. plan- og bygningsloven § 28-1. For tiltak hvor det er mistanke om forurensninger i grunnen skal det utføres miljøtekniske grunnundersøkelser for å få kartlagt omfanget. Dersom eiendommen er forurenset skal det utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn. Tiltaksplan må være godkjent av kommunen før igangsettingstillatelse kan gis.

Miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksplan for forurenset

YM Consult utfører miljøtekniske grunnundersøkelser, prøvetaking av jord og utarbeidelse av tiltaksplan for forurenset grunn for små og store prosjekter. Ved påvist forurensning vurderes analyseresultatene fra akkreditert laboratorium opp mot akseptkriterier og arealbruk i henhold til Miljødirektoratets veileder TA2553/2009. Forurensede masser må leveres til godkjent mottak for forsvarlig håndtering og for å unngå forurensning av omgivelsene. Kostnadene for deponering av masser er avhengig av forurensningsgrad og for tiltakshaver er det ofte mest økonomisk å skille og avgrense rene masser, lett forurensede masser og sterkt forurensede masser fra hverandre. For å ivareta krav fra myndighetene og kundens behov utfører vi også oppstartsmøte i forbindelse med gravearbeider og opprydding av forurenset grunn, risikovurdering og tilsyn. Ved ferdigstilling av prosjektet utarbeides det en sluttrapport for gravearbeidene som også registreres i Miljødirektoratets grunndatabase.

Geotekniske grunnundersøkelser og rapport

Med geotekniske grunnundersøkelser kartlegges grunnen på en effektiv måte med tanke på grunnforhold, stabilitet, bæreevne og bevegelser av grunnvann. YM Consult tilbyr i samarbeid med sine samarbeidspartnere tjenester innen geoteknikk og geotekniske grunnundersøkelser med rapport.

Arbeidsprosessen vår

Ved anmodning om tilbud vil det bli utført en historisk undersøkelse av tiltaket og det vil i de fleste tilfeller være nødvendig med tilbudsbefaring. Basert på forundersøkelsen vil det bli utarbeidet et tilbud og ved skriftlig aksept kan arbeidene i trinn 2 igangsettes.

Før gjennomføring av miljøkartlegging utføres det gransking av historikk, dokumenter og tegninger av tiltaket. Dette for å finne ut hvor helse- og miljøfarlige stoffer og forurensninger kan befinner seg. Ved mistanke vil det ofte bli tatt prøver som blir sendt til et akkreditert lab for analyse. Resultatet fra kartleggingen blir sammenfattet i en rapport som må sendes til kommunen for godkjenning før tiltakshaver kan rive og sanere.

I mange prosjekter kan det være behov for oppfølging under sanering og bistand med sluttrapportering. I tillegg bistår vi tiltakshaver med ansvarsrett og nødvendig sluttdokumentasjon for søknad om ferdigstillelse til kommunen.