Asbestkartlegging

YM Consult har over 10 års erfaring med miljøkartlegging med spesialkompetanse innen kartlegging av mulig asbest i bygg og installasjoner.

Alle som eier bygninger som er bygd tidligere enn 1985 bør kartlegge om bygget inneholder asbest. Det samme gjelder byggherrer som skal planlegge arbeid på bygg fra samme periode.

Asbestkartlegging er en undersøkelse av et bygg eller en anleggsplass for å finne ut om det finnes asbest i byggematerialer eller produkter. Asbestkartleggingen er viktig for å kunne vurdere eventuelle helsefarer og for å kunne planlegge og gjennomføre riktig håndtering og fjerning av asbesten.

Asbestkartleggingen innebærer å gjennomføre en visuell inspeksjon av bygget eller anleggsplassen, og det kan også være nødvendig å ta prøver av mistenkelige materialer for analysering. Kartleggingen kan gjøres av et firma med spesialkompetanse på asbest.

Det er viktig å huske på at asbest er et farlig materiale som kan være skadelig for helsen hvis det inhaleres. Det er derfor viktig å følge riktige sikkerhetsrutiner når man håndterer asbest, og det anbefales å la fagfolk utføre arbeidet med å fjerne asbesten. Alle virksomheter som utfører arbeid på asbestholdige materialer, skal ha tillatelse til dette fra Arbeidstilsynet.

YM Consult kan bistå med risikovurdering ved avdekket asbest for å velge egnet tiltak og kan sammen med våre samarbeidspartnere levere et komplett tilbud på kartlegging og sanering av asbest.