Ombrukskartlegging

Fra 1. juli 2023 må yrkesbygg og boligblokker over 100 kvadratmeter ombrukskartlegges før riving. YM Consult gjennomfører ombrukskartlegging for utarbeidelse av ombruksrapport.

I henhold til kravene i TEK17 §9-7, skal alle søknadspliktige tiltak nevnt i § 9-6 første ledd bokstav b til d i eksisterende boligblokk og yrkesbygning kartlegges om noen av bygningsfraksjonene som skal fjernes, er egnet for ombruk. Det skal utarbeides en egen rapport fra ombrukskartleggingen.

  • 9-6 (1):
  1. b) vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygningen dersom tiltaket omfatter mer enn 100 m2 BRA av bygningen
  2. c) riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 BRA
  3. d) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygg- og rivningsavfall. 

Ombrukskartlegging i tråd med TEK17 refererer til en prosess der man vurderer mulighetene for gjenbruk av materialer, komponenter og konstruksjoner fra eksisterende bygninger eller bygningsdeler som skal rives eller rehabiliteres. Målet er å fremme bærekraftig praksis innen byggebransjen ved å redusere avfall og ressursforbruk, samtidig som man oppfyller de byggetekniske kravene som er fastsatt i TEK17.