Miljøkartlegging av bygg

Miljøkartlegging og utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelse:

YM Consult utfører miljøkartlegging og prøvetaking av eksisterende bygningsmasse for prosjektering (PRO) og utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelse for alle tiltak.
Vi bistår også våre kunder med andre miljørelaterte saker som avfallsplaner og sluttrapport, rådgivning innen gjenbruk og ombruk av bygningsmaterialer,  deklarering av farlig avfall, samt BREEAM-NOR dokumentasjon.

I henhold til kravene i TEK17 §9-7, skal alle tiltak i eksisterende byggverk kartlegges for å avdekke helse- og miljøskadelig avfall. Videre er det krav om at det skal utarbeides en egen miljøsaneringsapport for alle tiltak nevnt i §9-6 første ledd, bokstav b til d. § 9-6 (1): For følgende tiltak skal det utarbeides en avfallsplan som gjør rede for planlagt håndtering av byggavfallet fordelt på ulike avfallstyper og -mengder:

a) oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygningen dersom tiltaket overskrider
300 m2 BRA

b) vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygningen dersom tiltaket omfatter mer enn 100 m2 BRA av bygningen

c) riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 BRA

d) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygg- og rivningsavfall.

kontakt oss